ท่องเที่ยวแหล่งหลังคาโลกที่ทิเบต

ที่ราบสูงทิเบตเป็นพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและบางส่วนติดกับแคว้นแคชเมียร์ เป็นที่ราบสูงที่กว้างใหญ่มากมีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,600 เมตร และเป็นเขตที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย เขตที่ราบสูงทิเบตเป็นเขตที่ราบสูงที่มีภูเขาล้อมถึง 3 ด้าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นน้ำของแม่น้ำ 5 สาย เช่น แม่น้ำเหลือง แม่น้ำแยงซี แม่น้ำสินธุ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำโขง แม่น้ำพรหมบุตร ที่ราบสูงทิเบตเป็นแหล่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งจะเห็นเป็นที่ราบกว้างใหญ่และมีหุบเขาสูงชัน รวมถึง ทะเลสาบกว้างใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ของทิเบตโดยเฉพาะ พระราชวังโปตาลา ในนครลาซา เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,700 เมตร เป็นพระราชวังเก่าแก่สร้างขึ้นในปี 1645 ในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 พระราชวังเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะวังขาว เป็นที่อยู่อาศัยของพระ รวมถึงโรงเรียน และโรงพิมพ์ และถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เยี่ยมชมเมืองลาซา เมืองท่องเที่ยวที่มีอาคารโบราณและสถาปัตยกรรมที่งดงาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของลาซานั้นเต็มไปด้วย วัดโบราณต่างๆที่สวยงาม ซึ่งเมืองลาซายังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนานิกายทิเบต และก็เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชนเผ่าทิเบต วัฒนธรรมของเมืองลาซามีความหลากหลายอีกด้วย ซึ่งการผจญภัยในที่ราบสูงทิเบตจะเป็นความประทับใจไม่รู้ลืม